Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. Πρωτ. :  348

Αποδέκτες                                    
Συμβουλίου                                                                                      
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Πρακτικογράφο Δημοτικού
(Όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ :
<< ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ >>

Μετά την ματαίωση της κατά την 02/10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ.328/27-09-2011 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα δημόσια  συνεδρίαση την 08η του μηνός Οκτωβρίου 2011, ημέρα Σαββάτο και ώρα 11:00π.μ,  στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης.


                                                                                                Ο Πρόεδρος του δημοτικού Συμβουλίου

Αμύγδαλος Μιχαήλ

-------------------------------------------------------------------------------------------------


      Αποδέκτες
  1. Πανηγύρης Παύλος                                                                 8. Χονδρός Βασίλειος
  2. Ασβέστης Νικόλαος                                                                 9. Κοντού Νίτσα
  3. Αχλαδιώτης Γεώργιος                                                           10. Καρδαράς Μιχαήλ
  4. Σαμψάκος Γεώργιος                                                              11. Παπουτσής Μιχαήλ
  5. Λελέκη Ειρήνη                                                                       12. Μαύρος Ευάγγελος
  6. Ραφτής Ελευθέριος                                                                13. Παπουτσής Γεώργιος
  7. Σαμψάκος Ιωάννης